Look #023

07:21


Photo 1
Skin: -POUDRE - [Jasmine] - M - 01 - 50%
Lashes: - DAMNED -  Flirty Eyelashes
Eyes: ..::~PR~::.. Eyes Hazelnut
Hair: ::LEONARD::PomPom Hat & Hair [sunny] Gacha

Photo 2
Skin: -POUDRE - [Sasha] - M - 01 - 50%
Lashes: - DAMNED -  Flirty Eyelashes
Eyes: ..::~PR~::.. Eyes Water
Hair: Eaters Coma - HAIR 27 / MAUVE

Photo 3
Skin: -POUDRE - [Dana] - T - 01 - 50%
Lashes: - DAMNED -  Flirty Eyelashes
Eyes: ..::~PR~::.. Eyes Green Rainforest
Hair: =DeLa*= Mesh Hair "Jules" Dark Browns

Photo 4
Skin: -POUDRE - [Jaden] - MP - 01 - 50%
Lashes: - DAMNED -  Flirty Eyelashes
Eyes: ..::~PR~::.. Eyes Green Rainforest
Hair: Eaters Coma - HAIR 24 / MAUVE

You Might Also Like

0 commenti

Popular Posts

recent posts